میل به آزادی و نفوذ اراده از امیال فطری انسان است که در طول تاریخ نقش مهمی در بقا و پیشرفت انسان بازی کرده است. از سوی دیگر انسان یک موجود دوگانه بوده و امیال فطری بلند و هم گرایشات حیوانی دارد، این گرایشات حیوانی همیشه باعث عقب گرد و پسرفت و نزاع در جامعه بوده است. یکی از این گرایشات حیوانی میل به اسارت گرفتن بقیه و کسب قدرت به روش ظالمانه است.
شکر خدا ما در کشوری زندگی می کنیم که اسلام بر آن حکمفرماست و اسلام جز برنامه ای متعالی بر اساس تمایلات فطرت الهی انسان برای کمال نیست. اما لزوما در جامعه و نظام بین الملل همه یکسان نیستند و همیشه هستند کسانی که بر خلاف تمایلات فطری و بر اساس گرایشات حیوانی رفتار می کنند و متاسفانه تا آخرالزمان این افراد در جامعه خواهند بود. پس نیاز به برنامه ای برای زندگی در این اجتماع وجود دارد، برنامه ای که بقای حیات طیبه و کمال نوع بشر را تضمین نماید و او را از گزند حیوان صفتان برهاند.
قاعده نفی سبیل پاسخ اسلام به شرایط گفته شده در بالاست. این قاعده ضامن بقا و حفظ عزت جامعه است. در فصل اول از کتاب به این موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم این قاعده بعنوان پایه ای برای انقلاب اسلامی و نظام کشور بررسی شده و همانطور که در فصل اول قاعده نفی سبیل از منظر اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، در فصل دوم ارتباط فرهنگ ایرانی با آن بررسی شده است. در فصل اول آیات و روایات مبنای استدلال هستند و در فصل دوم تاریخ و اصول قانون اساسی و فرمایشات امام خمینی و رهبر معظم انقلاب مبنای استدلالات را تشکیل می دهند.
علوم اقتصادی و مدیریت در دنیای کنونی در پارادایم سرمایه داری رشد یافته اند، در فصل سوم به بررسی پیش فرض های مکتب سرمایه داری در ارتباط با نفی سبیل و سلطه گری پرداخته شده و در مواردی که سلطه گری در مکتب سرمایه داری نهادینه شده، پیشنهادهایی برای جایگزینی این مکتب مطرح شده است.
طرح مباحث بالا در کنار شرایط بین المللی موجب شکل گرفتن مفهوم تحریم ناپذیری در ذهن می گردد، فصل چهارم برای شرح و بسط این مفهوم استفاده شده و بر اساس آن سه بخش به کتاب ضمیمه شده اند: پیشنهاد شاخصی برای سنجش تحریم ناپذیری، جایزه ملی کسب و کار اسلامی که با تاکید بر سلطه ناپذیری طراحی شده است و طرح تحریم اقتصادی آمریکا در تقابل با سیاست های سلطه طلبانه ی این نظام تازه به دوران رسیده و روبه زوال.
خواندن این کتاب به تمام افرادی که به نوعی دغدغه آرمانخواهی و انقلابی گری دارند توصیه می شود و امید است تا با کاربست آن در عمل، شاهد حرکت به سوی نظامی مستقل و سلطه ناپذیر در کشور عزیزمان ایران و تمام کشورهای جهان باشیم.

0
0
0
s2sdefault