میل به آزادی و نفوذ اراده از امیال فطری انسان است که در طول تاریخ نقش مهمی در بقا و پیشرفت انسان بازی کرده است. از سوی دیگر انسان یک موجود دوگانه بوده و امیال فطری بلند و هم گرایشات حیوانی دارد، این گرایشات حیوانی همیشه باعث عقب گرد و پسرفت و نزاع در جامعه بوده است. یکی از این گرایشات حیوانی میل به اسارت گرفتن بقیه و کسب قدرت به روش ظالمانه است. در دنیای کنونی و به شرایط رسمیت یافتن خوی حیوانی در سازمان های بین المللی که در جهت ایجاد و گسترش سلطه بسیج شده اند باید نفی سبیل و سلطه ناپذیری در تمامی مراودات بین المللی کشور مورد توجه قرار گیرد وگرنه کشور در پرتگاه گمراهی، دوری از ارزش های انقلاب اسلامی و صفات نیک ایرانی و سراشیبی بردگی خواهد غلتید.
برجام یک قرارداد و تعهد متقابل است، برای ارزیابی هر قراردادی باید مقتضیات طرفین آن بررسی و انطباق محتوای قرارداد برخطوط قرمز طرفین ارزیابی گردد. این مستندات حاصل بررسی متن برجام و ارزیابی آن از جهت تطابق با قانون اساسی و اصول دین اسلام می باشد. برای نیل به این هدف در ابتدا قاعده نفی سبیل توضیح داده شده، در ادامه اصول مرتبط در قانون اساسی و نظرات مقام معظم رهبری و مجلس محترم در مورد برجام بررسی شده اند. با توجه به این موارد متن برجام بررسی شده و نکات قابل تامل در آن لیست شده اند. هدف از ارایه این مستندات در موارد زیر بیان شده است:

  • آگاه سازی جامعه نسبت به برجام و روابط خارجی کشور و بهبود آن ها (بر اساس قانون حقوق شهروندی بخش ث، ج، چ و همچنین اصل هشتم قانون اساسی در زمینه دعوت به نیکی که وظیفه ای همگانی است)
  • بهبود شرایط برجام با توجه به امکان بازنگری در آن (بر اساس بند ع مقدمه و مفاد عمومی برجام)
  • مطالبه لغو برجام از دیوان عدالت اداری در صورتی که بر خلاف قاعده نفی سبیل و قانون اساسی شناخته شود (بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی)
  • طرح شکایت از رئیس جمهور به دیوانعالی کشور و کمیسیون اصل نودم مجلس بعلت عدم رعایت قانون اساسی و اصول اسلامی که می تواند منجر به عزل و استیضاح وی گردد (بر اساس اصل یکصد و دهم و هشتاد و نهم و نودم قانون اساسی)
  • مطالبه رد صلاحیت جناب آقای حسن روحانی در صورت  نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1396 از شورای محترم نگهبان (بر اساس اصل نود و نهم و یکصد و پانزدهم قانون اساسی)
0
0
0
s2sdefault